GFT+e inzameling is meer dan draaien aan de frequentieknop


Tech-Sol B.V. en Iwan Afval Advies spelen samen de Troefkaart

Aanleiding

Afgelopen jaren zijn gemeenten volop aan de slag gegaan met het terugdringen van de ingezamelde hoeveelheid restafval per inwoner. Er zijn succesverhalen, maar de dadendrang heeft er ook toe geleid dat de grondstofstromen als PBD(Plasticverpakkingen, Blik en Drankkartons) en GFT+e(Groente-, Fruit-, en Tuinafval en etensresten) steeds vervuilder raken. De overheid heeft hierop geanticipeerd met het nieuwe Uitvoeringsprogramma VANG-HHA 2021-2025 die in lijn is met de Europese Kaderrichtlijn Afvalstoffen waarin handvaten gegeven worden om de kwaliteit van de ingezamelde huishoudelijke afvalstromen te verhogen en daarmee de recycling te verbeteren.

Bij het behalen van kwaliteitsverbetering wordt als eerste de kaart communicatie en frequentieverhoging gespeeld. Communicatie is de joker die helpt bij elke aanpak om bewoners te informeren over beter afval scheiden. Een afvalsorteerwijzer of informatie op de Afval APP is zeer bruikbaar. Helaas red je het niet alleen met communicatie. Het spelen van de kaart frequentiehoging heeft gevolgen voor de inzamelaar. Hij zal vaker door de straat komen om de grondstofstromen op te komen halen. Hiermee stoot hij meer CO2 uit en heeft hij meer personeel nodig. Laat nu beide aspecten o.a. “het probleem” van deze tijd zijn.

Voor PBD is er een technologische oplossing om deze grondstof middels na-scheiding uit het restafval te halen. Helaas is de techniek is op dit moment nog niet zo ver om GFT+E d.m.v. na-scheiding uit het restafval te halen.

Naast de uitdaging om meer en kwalitatief beter GFT+e in te zamelen, wordt de verplichting per 1-1-2024 ingevoerd om GFT+e bij hoogbouwcomplexen gescheiden in te zamelen. De bewoners moeten vanaf dat moment de mogelijkheid hebben om GFT+e gescheiden aan te bieden. Op dit moment hebben de meeste bewoners dit niet en verdwijnt het GFT+e bij het restafval.

Wat is het probleem bij GFT+e scheiden

Bewoners ervaren bij het scheiden van GFT+e dat het bio-afval in de minicontainer gaat stinken of dat ongedierte, zoals vliegen (maden) aantrekt. Het werken met biologisch afbreekbare zakjes helpt gedeeltelijk. Daarnaast werken de huis tuin en keukenoplossingen een takje hedra, groene zeep en de deksel op een kiertje in sommige gevallen. In de praktijk zie je nog met name dat de etensresten nog voor een groot gedeelte in het restafval verdwijnen.

Uitdaging gemeente

De gemeenten grijpen bij het oplossen van het stank- en ongedierte probleem naar de kaart frequentieverhoging. In de zomer wordt bij veel gemeenten GFT+e wekelijks ingezameld. Daarnaast stimuleren gemeenten om biologisch afbreekbare zakjes te gaan gebruiken. In sommige gevallen worden deze zakjes gratis beschikbaar gesteld. Het wekelijks in zamelen van GFT+e draagt minimaal bij aan de totale hoeveelheid ingezamelde GFT+e. De afvalbeheerskosten nemen wel toe. Maar nog veel belangrijker “de problemen” CO2 uitstoot en personeel te kort worden hiermee niet opgelost.

GFT+e verwerker speelt de Welles Nietes kaart

De verwerkers van GFT+e zien de kwaliteit van het GFT+e steeds slechter worden. Zij spelen de Welles Nietes kaart. Een communicatiemiddel (afvalwijzer) waarop staat wat er wel en wat er niet bij het GFT+e gedaan mag worden. Voor het gebruik van biologisch afbreekbare zakjes gaat Duitsland zelfs al een stapje verder. Naast de standaard certificering die ook in Nederland geldt, moet de zakjes vanaf 1-11-2023 binnen 6 weken na compostering afgebroken zijn(op dit moment is de eis 12 weken). In de praktijk komt de GFT+e verwerker vaak plastic zakjes of biologisch afbreekbare zakjes tegen die niet voldoen aan deze eisen.

De technische oplossing

Het merk Biologic dat door de firma Tech-Sol B.V. in de Benelux vertegenwoordigt wordt heeft als missie de levenskwaliteit van zijn klanten in het dagelijkse leven merkbaar te verbeteren en heeft voor het stank- en ongedierte probleem een oplossing bedacht, nl: De “Biofilter deksel” die eenvoudig op elke 120/140 en 240 ltr minicontainer gemonteerd kan worden. De elastische dubbele afdichting voorkomt dat er ongedierte als vliegen in de container komen en eitjes kunnen leggen die weer maden worden. Micro-organismen in de Biofilter breken stinkende gassen af tot “Frisse lucht”.  Het gebruik van biologisch afbreekbare zakjes om stank- en ongedierte tegen te gaan is niet meer nodig.

In Duitsland wordt bij verschillende gemeenten al op grote schaal succesvol gewerkt met Biofilter deksel. Referenties met contactpersonen zijn verkrijgbaar evenals testen en onderzoeksrapporten gemaakt door onafhankelijke onderzoek instituten.

Tech-Sol B.V. en Iwan Afval Advies zetten samen de troefkaart in

Waar beleid en techniek samen komen ontstaan vaak de mooiste en efficiëntste oplossingen. Iwan Afval Advies, adviseur afvalinzameling en circulaire economie, heeft goed zicht op de uitdagingen van de gemeenten en de problemen waar de verwerker van GFT+e tegenaan loopt. Michael Lok, adviseur Tech Sol, heeft kijk op de technische mogelijkheden om het stank- en ongedierte probleem aan te pakken.

Samen gaan wij de uitdaging met de gemeenten aan om de troefkaart “technische oplossing” in een pilot vorm of structureel in te zetten. Iwan Afval Advies begeleid daarbij de gemeenten bij de opzet van de pilot en Tech-Sol B.V. zorgt voor de technische expertise en levering van het product.

Gemeenten aan zet

De kaarten zijn geschut en het speelveld is weergegeven. De gemeente is nu aan zet om haar “kaart” te spelen. Samengevat zijn de voordelen van de “Biofilter-deksel” voor de gemeente;

  • Zuivere GFT-afvalstroom voor Biogas of compost;
  • Probleemloze 14/21- daagse inzameling, zelfs in de zomer!
  • Kostenbeheersing GFT+e inzameling;
  • Verlaging inzamelfrequentie levert minder CO2 uitstoot op;
  • Verlaging inzamelfrequentie draagt bij aan oplossing personeelstekort.

Zien en ervaren helpen bij het spelen van de juiste kaart. Heb je interesse om de deksel te gaan toepassen binnen de gemeente neem contact met ons op via info@iwanafvaladvies.nl of ml@tech-sol.nl