Privacybeleid


Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten van Iwan Afval Advies aan gebruikers, evenals op alle informatie, aanbevelingen, documenten en diensten.

Algemeen
Iwan Afval Advies neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht bij de samenstelling en bij het onderhoud van de op de website verstrekte informatie. Iwan Afval Advies kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd volledig juist, compleet en actueel is. Informatie verstrekt op en via onze website is dan ook uitsluitend bedoeld als algemene informatie en hier kunt u verder geen rechten aan ontlenen.

Links van en naar andere websites
Deze website biedt links naar externe websites en aanbieders. Iwan Afval Advies is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders welke gekoppeld zijn aan de website van Iwan Afval Advies.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht van deze website en alle informatie binnen deze website berusten bij Iwan Afval Advies of bij derden, welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan Iwan Afval Advies. Het is niet toegestaan om beeldmateriaal van de website (en onderdelen daarvan), elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken zonder voorafgaande toestemming van Iwan Afval Advies.

Privacy statement
Iwan Afval Advies hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy statement geven we informatie over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Iwan Afval Advies houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit betekent dat:

 • Uw persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn verwerkt in dit privacy statement.
 • Gebruik en/of verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel de gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor de gegevens worden verstrekt en/of verwerkt.
 • Er passende technische en/of organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • Geen persoonsgegevens doorgegeven worden aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.
 • Wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens?
Uw persoonsgegevens worden door Iwan Afval Advies verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst of project.
 • Voor contactverzoeken

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer;
 • Functietitel en organisatie.

Verstrekking aan derden
De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Bewaartermijn
Iwan Afval Advies bewaart persoonsgegevens niet langer dan nodig voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Iwan Afval Advies bewaart uw gegevens soms over meerdere jaren, omdat het nog nodig kan zijn dat wij contact met u opnemen.

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Als Iwan Afval Advies zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons privacy statement, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via info@iwanafvaladvies.nl  U kunt zich ook tot dit adres richten als u inzage wil hebben in de gegevens die we van u bewaren, of als u deze wil laten rectificeren of wil laten verwijderen.

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen we u hierover met ons contact op te nemen. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens; de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.